Privacybeleid

Privacy beleid z.one lab bv

z.one lab bv zal de aan haar verstrekte persoonsgegevens te allen tijde behoorlijk en zorgvuldig verwerken. Daarbij zal z.one lab bv zich houden aan de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of andere relevante wetgeving.

Artikel 1- Definities:

Betrokkene: een natuurlijk persoon wie aan de hand van de verstrekte Persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden. In dit privacy beleid ook wel Klant genoemd.

Persoonsgegevens: alle gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en/of de geldende Europese Privacy verordening. Alle informatie betreffende de identificatie van de Betrokkene.

Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot

Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen.

Verantwoordelijke: in dit privacy beleid te weten z.one lab bv; die het doel, de voorwaarden en middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens vaststelt.

Artikel 2- Reikwijdte en welke gegevens worden verzameld?

 1. Door z.one lab bv worden Persoonsgegevens verwerkt in het kader van het uitvoeren van bestellingen verkregen uit de webshop van www.zonestore.nl of via het invullen van het contactformulier op www.zoneconcept.nl.
 2. Deze Persoonsgegevens bestaan uit NAW-gegevens, contactgegevens, bankgegevens vanuit de webshop en cookies en/of IP-adressen. Dit privacy beleid is van toepassing op de Verwerking van Persoonsgegevens met betrekking tot levering van de producten die z.one lab bv aanbiedt.
 3. z.one lab bv vraagt middels dit privacy beleid expliciete toestemming aan de Betrokkene om de gegevens aan te leveren.
 4. z.one lab bv verzamelt de Persoonsgegevens op de volgende wijze:
  1. Gegevensverzameling via het internet zoals het plaatsen van een bestelling,

vragenlijsten, cookies, aanmelden voor nieuwsbrief, aanmelden voor brochures, contactformulier invullen of gebruik maken van social media en het invullen van een machtigingsformulier;

  1. Schriftelijke gegevensverzameling via post door middel van ingevulde vragenlijsten of enquêtes;
  2. Persoonlijke vraaggesprekken waarbij informatie genotuleerd of ingevoerd wordt;
  3. Telefonische vraaggesprekken waarbij gegevens genotuleerd of ingevoerd worden.

Artikel 3- Omgang met gegevens:

 1. Persoonsgegevens zullen op een rechtmatige, eerlijke en transparante wijze worden

verwerkt door z.one lab bv. De verzamelde Persoonsgegevens worden te allen tijde

vertrouwelijk behandeld.

 1. Indien Betrokkene vaststelt dat diens Persoonsgegevens onjuist zijn geregistreerd bij z.onelab bv, zal Betrokkene hiervan zo spoedig mogelijk melding maken bij z.one lab bv. z.onelab bv zal naar aanleiding van deze informatie op aanvraag de gegevens indien noodzakelijk wissen, dan wel aanpassen of Betrokkene zelf de mogelijkheid bieden tot correctie van deze Persoonsgegevens.

Artikel 4- Doeleinden gegevens:

 1. z.one lab bv gebruikt Persoonsgegevens van Betrokkenen voor de levering van de

producten en het daarbij behorende contact tussen z.one lab bv en de Klant.

 1. Verwerking van de Persoonsgegevens zal slechts plaatsvinden wanneer dit nodig blijkt voor de verwezenlijking van de doeleinden.

Artikel 5- Opslag gegevens en bewaartermijn:

 1. De bewaartermijn van de Persoonsgegevens zal slechts voor de duur zijn die noodzakelijk is tot verwezenlijken van de doeleinden en in ieder geval niet langer duren dan maximaal vijf jaar, tenzij een wettelijke grondslag langere opslag vereist.
 2. z.one lab bv vraagt middels dit privacy beleid de toestemming aan de Klant om de

bestelhistorie en contactgegevens maximaal 5 jaar te bewaren in het kader van het

afhandelen van een klacht en het verbeteren van de dienstverlening. Door akkoord te gaan met dit privacy beleid verschaft de Klant deze toestemming.

Artikel 6- Beveiliging gegevens:

 1. z.one lab bv treft passende technische en organisatorische maatregelen om de

Persoonsgegevens op een passend beveiligingsniveau te beschermen.

 1. z.one lab bv neemt in ieder geval, passende maatregelen om vernietiging, enige

vorm van onrechtmatige Verwerking of ongeoorloofde verspreiding en toegang tot de

Persoonsgegevens te voorkomen.

Artikel 7- Nieuwsbriefsystemen

 1. De Klant kan zich vrijwillig aanmelden voor de nieuwsbrief.
 2. De nieuwsbrief houdt de Klant op de hoogte van het laatste nieuws, de meest recente

aanbiedingen en ontwikkelingen.

 1. De Klant ontvangt de nieuwsbrief per mail.
 2. De Klant kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.
 3. De Klant zal dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 8- Cookies en privacy

 1. Bij het bezoeken van onze websites kan z.one lab bv informatie van de Klant over het

gebruik van de websites verzamelen door middel van cookies.

 1. De informatie die z.one lab bv verzamelt middels cookies kan voor functionele en

analytische doeleinden worden gebruikt. Het is z.one lab bv niet toegestaan om de

persoonsgegevens van de Betrokkene uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

 1. De Betrokkene gaat akkoord dat z.one lab bv de Betrokkene voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Betrokkene niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Betrokkene dit kenbaar maken.
 2. z.one lab bv behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Betrokkene

geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 9- Rechten van Betrokkene:

 1. Betrokkene heeft, zonder opgaaf van reden, recht zijn toestemming tot het verwerken van diens Persoonsgegevens in te trekken, tenzij dit uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt, uitvoering van een publieke taak onmogelijk maakt, of wegens medische noodzaak niet mogelijk is, behoudens de wettelijke verplichtingen of andere situatie waarin verwijdering van persoonsgegevens redelijkerwijs niet van z.one lab bv kan worden gevergd.
 2. De Betrokkene kan op ieder gewenst moment z.one lab bv verzoeken via info@zonelab.nl of info@zonestore.nl  om de Persoonsgegevens van de Betrokkene te verwijderen.
 3. z.one lab bv biedt Betrokkene zonder verplichte opgaaf van reden inzage tot diens

Persoonsgegevens.

 1. Verwerking van Persoonsgegevens wordt middels dit privacy beleid in duidelijke, begrijpbare taal kenbaar gemaakt aan de Betrokkene.

Artikel 10- Doorgifte aan derden

 1. Persoonsgegevens van betrokkenen worden in beginsel niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of de levering van  goederen en/of diensten of als dit gebeurt op grond van (het nakomen van) een wettelijke verplichting.

Artikel 11- Contact en afhandeling klachten

 1. z.one lab bv biedt de mogelijkheid tot het behandelen van klachten. Klachten kunnen

schriftelijk worden ingediend en zullen zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 4 weken worden afgehandeld.

 1. Betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit zijnde de Autoriteit Persoonsgegevens.
 2. Vragen en klachten kunnen worden ingediend via: info@zonelab.nl of info@zonestore.nl.

Artikel 12- Wijzigingen privacy beleid

 1. z.one lab bv behoudt het recht om dit Privacy beleid aan te passen.
 2. Wijzigingen zullen tijdig worden doorgegeven aan de Betrokkene.

Artikel 13- Toepasselijk recht

 1. Op dit privacy beleid en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van

toepassing.

 1. De bevoegde rechter in het arrondissement in de vestiging van Oost-Brabant neemt bij uitsluiting kennis van alle geschillen uit hoofde van dit privacy beleid.